STARTBLOCKET
Detta är en lektionsteknik, som praktiskt tillämpar vår värdegrund och regelverket. Regelbunden tillämpad utvecklar den språkförmågan och självförtroendet. Vi vet att struktur stödjer alla barn och särskild de som har det kaotiskt i hemmet eller på fritiden. Även barn med medicinska handikapp (DAMP, ADHD etc) mår bra av att rutiner utvecklas och känns igen.
I startblocket handlar det om de tre första minuterna och de två sista av varje lektion. Vet man vad man skall göra de första minuterna får man direkt fokusering på ämnet och det skapar ro. Om lärarna och eleverna avslutar lektionen med att gemensamt värdera om man uppnått målet med lektionen så förstärks lärandekulturen. Nyckelord: lektionens mål-läxa-börja med att...

STARTA LÄSÅRET PERFEKT
Många skolor avslutar läsåret med trevligt traditioner.
Vi vill att starten på läsåret också skall vara festlig och inspirerande. Tanken är att "om det börjar bra så slutar det bra". Vårt program omfattar första dagen, första veckan och första månaden. Programpunkterna omfattar bl a mottagning av nya elever och personal, indoktrinering av värdegrund och regler, utvärderingar av dagen, veckan och månaden, festligheter och föräldrainbjudan. Planeringen och genomförande av programet ökar yrkesskickligheten och gemenskapen i personalgruppen. Nyckelord: tydliga signaler-positiva förväntningar-traditioner...

UTMÄRKELSER
En framgångsrik skola utmärks av ett uppmuntransklimat, vilket i vardagen märks genom personalens uppmärksamhet på elevernas framsteg, resultat och uppförande. Alla görs synliga genom det goda, vilket oftast är de små synliga succeerna ( de tre små essen) . Skolan kan förstärka det uppmuntrande klimatet genom regelbundet ha större samlingar 2-4 gånger per termin. Då kan en eller flera årskurser samlas i "aulan" för att några elever skall få särskilda utmärkelser. Kandidaterna skall utses av arbetslaget och representera en stor bredd av goda insatser: flit, hjälpsamhet, ämnesresultat, förbättring, sport, hantverk...Alla i publiken skall kunna identifiera sig inom något av framgångskriterierna. Gott uppförande och gott arbete skall alltid löna sig.

ELEVRÅD
Om elevrådet skall bli partner i skolarbetet måste det ges status: namn och protokoll på hemsidan, väljas under vårterminen, ha en vuxen som coach och entydlig instruktion med tydliga mandat.

KLASSRÅD
Är beteckningen på hela klassen när den varje vecka träffar sin mentor/klassföreståndare. Dagordning, ordförande, protokoll,mötesteknik är områden som klassläraren ansvarar för. Klassrådet är demokratiträning: begära ordet, debattera, respektera andra.

REGLER OCH SANKTIONER
Dessa formas av personalen på skolan och den har det fullständiga ansvaret pedagogiskt, socialt och långsiktigt. I framgångsrika skolor är man helt överens om umgängesreglerna och de måttfulla sanktionerna. Personalens förhållningssätt underlättar för eleverna att följa regelverket. Flera gånger varje varje termin tas reglerna upp. Skolan skall garantera att varje elev och förälder är väl insatta i umgängesreglerna liksom all personal.Reglernas syfte är att varje barn skall kunna lära sig så mycket som möjligt och få så mycket hjälp som möjligt.

Flera skolor skriver kontrakt/avtal/överenskommelse med eleven och föräldrarna varje år - som en symbolhandling.

LEKTIONSOBSERVATIONER
Om skolan utvecklas mot en fantastisk skola är kvalitet och kontinuitet bärande begrepp. Alla beslut och överenskommelser som personalen gjort i consensus skall följas upp och detta är rektorernas viktiga roll. En av uppföljningsmetoderna är att  regelbundet göra lektionsbesök kortare eller längre tid i klassrummen. Framför allt för att se och uppmuntra det goda i arbetet. Nära besöket ges feed-back till medarbetaren. Detta leder till ökad yrkesskicklighet.

NAMNBRICKOR
Alla på skolan skall bära namnbrickor i tjänsten. Det visar vem man är både för den inre kretsen och för besökare (politiker, föräldrar,kollegor, samarbetspartners). Brickan ger också en tydlig fingervisning om att jag är stolt över mitt yrke och jag är stolt över min skola och det arbete vi gör där.

Läs mer om dessa strukturer i Metodboken "En framgångsrik skola"

 

"Ord är billiga - det är handling, som kostar" Wilhelm Moberg

 

Om din skola har en genomarbetad och beslutad idé är det också nödvändigt att dessa ideer omsätts i praktiskt handlande. I handlingar där all personal är involverad. Det ger eleverna och familjerna trygghet och man slipper den bistra kritiken: vackra ord/för lite verkstad.