Vi utbildar

Quadricepsprogrammet i din skola 

Se skolverkets nyhetsbrev 2007-12-17
Britt-Inger Stoltz, ansvarig för både ”Lägesbedömningen” och kortversionen ”Bättre koll på läget”, säger i brevet: Förbisedda behov skapar problem"

"Många skolor arbetar redan idag med att få goda resultat, men når inte fram. Kanske prioriterar de fel eller arbetar under dåliga förutsättningar?
-Det måste vara tydligt vilka mål, som finns för undervisningen och man måste följa upp elevernas kunskaper på ett systematiskt sätt. Man bör också ta tillvara
kunskapen om vilka
vägar, som är framgångsrika och vilka som inte är det, för att nå målen.
-Men man skall inte heller underskatta betydelsen av att ha rätt inställning och förhållningssätt: att fokusera på de behov och möjligheter som finns i verksamheten i stället för på problemen. Om viktiga behov inte tillfredsställs uppstår ofta istället nya.”

 

Analysera först ”Vår skolas brister och förtjänster? Vad behöver vi utveckla? Hur gör vi det? Vad är vi bra på?”

 Kunskap om programmet
Oavsett hur du fått kännedom om Quadricepsprogrammet är det viktigt att du och din ledningsgrupp noggrant sätter er in i dess ideologi, faser och tidsaxel. Det kan ske genom studiebesök hos skolor som utvecklat programmet under längre tid, föredragning av dess ledning och personal eller genom att Stiftelsen Quadriceps har en genomgång. Därefter bearbetar ledningsgruppen intryck och egna tankar under en treveckorsperiod på hemmaplan och beslutar om fortsättningen.

Mål: En plan för hur vi får med personal, lokal styrelse, och nyckelpersoner läggs fast.

Quadriceps börjar utbildningen med hela personalen. Värdegrund kopplas till umgängesregler och sanktioner. De befintliga reglerna redigeras. En studiedag/K-dag alt två kvällssessioner för all personal

Använd metodboken ”En framgångsrik skola”, som kan beställas hos
Lennart Larsson
Arkitektkopia AB
031-701 60 65
lennart.larsson@arkitektkopia.se
Boken ger dig möjlighet att fritt kopiera sidor för personalens utvecklingsarbete.

Använd: www.quadriceps.se

"Jag en lärare" är en utbildningsdag, som innehåller inspiration, uppdatering och praktisk tillämpning av lärarrollens alla sidor. Kroppen, hjärnan, gruppen, lektionsupplägg, motivation, retorik...........

 

En gemensam grundidé - teoribildning -

ger kvalitet åt det praktiska arbetet